Blog > Komentarze do wpisu

Zarobki w CBA

Na stronie internetowej doradztwa personalnego Sedlak & Sedlak pojawił się bardzo ciekawy artykuł na temat zarobków w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Poniżej przedstawiam go w całości:

 

Zadaniem CBA jest przeciwdziałanie korupcji, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Zobaczmy wiec czy pensje agentów są adekwatne do zadań. Same pensje zasadnicze naczelnego kierownictwa kształtują się od 7 000 do ponad 10 000 PLN. Do tego należy dodać należności za podróże służbowe, nagrody, zapomogi oraz szereg dodatków.

Z tytułu pełnienia służby specjalnej funkcjonariusze otrzymują uposażenie – pensję zasadniczą i premię oraz inne świadczenia pieniężne. Wielkość premii mieści się w przedziale od 1% do 30% uposażenia zasadniczego, które różni się w zależności zajmowanego stanowiska w hierarchii organizacyjnej CBA. Do świadczeń pieniężnych zalicza się m.in. należności za podróże służbowe, dodatki, nagrody i zapomogi. Z kolei przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej sprecyzowanej w ustawie budżetowej na rok 2011. Jest ona określona w wysokości 1 523, 29 PLN. Mnożnik kwoty bazowej wynosi 3,5. Z pomnożenia obu tych wielkości wynika, że przeciętne uposażenie funkcjonariuszy wynosi 5 331,52 PLN.

W skład CBA wchodzi:

  • Gabinet Szefa,
  • Zespół Audytu Wewnętrznego.
  • 4 departamenty (Operacyjno-Śledczy, Ochrony, Postępowań Kontrolnych i Analiz),
  • 7 biur (m.in. Prawne, Finansów, Kadr i szkolenia, Kontroli i spraw wewnętrznych),
  • 11 delegatur (m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie czy Białymstoku).

 

Pensja zasadnicza szefa CBA – 10 500 PLN

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy CBA są określane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Z danych w nim zawartych wynika, że najwyższą pensję zasadniczą otrzymuje szef CBA – 10 500 PLN. Z kolei jego zastępca dostaje 9 200 PLN. Wynagrodzenie podstawowe dyrektora departamentu wynosi 8 200 PLN, a dyrektora biura/delegatury 7 800 PLN. Jeszcze mniejszą pensję zasadniczą otrzymuje naczelnik wydziału (7 200 PLN).

Wykres 1. Pensje zasadnicze naczelnego kierownictwa CBA
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Dz.U.Nr 189, poz. 1266

 

Zarobki agentów

Ile zarabiają agenci? Ich pensje zasadnicze zależą od zajmowanego stanowiska. Młodsi agenci otrzymują od 3 400 do 3 800 PLN. Osoby piastujące stanowisko agenta zarabiają od 3 600 do 4 400 PLN. Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze starszych agentów wynosi 4 800, a specjalnych 5 200 PLN. Więcej od agentów zarabiają kierownicy sekcji (od 5 300 do 6 000), zastępcy naczelników wydziałów oraz eksperci – do 7 000 PLN pensji zasadniczej. Z kolei młodszy inspektor może liczyć na pensję zasadniczą w wysokości 2 850 PLN.

Wykres 2. Pensje zasadnicze agentów, inspektorów i ekspertów zatrudnionych w CBA
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Dz.U.Nr 189, poz. 1266


Jeżeli chodzi o wymagania kwalifikacyjne to różnią się one w zależności od stanowiska. Wykształcenie średnie wymagane jest dla osób ubiegających się o stanowisko agenta, młodszego agenta oraz wszystkich stanowisk inspektorskich. Dyplom studiów wyższych I stopnia jest konieczny dla agentów starszych i specjalnych, naczelnika wydziału i ekspertów. Wykształcenie magisterskie jest potrzebne dla osób pełniących funkcję dyrektora departament, biura czy też delegatury. Wszystkie osoby muszą przejść pozytywnie szkolenie podstawowe oraz specjalistyczne.

Kwoty dodatku za wysługę lat

Pensje zasadnicze funkcjonariuszy CBA wzrastają wraz z wysługą lat. Począwszy od 5 lat stażu pracy, dodatek ten wynosi 5% uposażenia zasadniczego przypisanego określonemu stanowisku. Dla szefa CBA wynosi on wówczas 525 PLN, a dla agenta specjalnego 230 PLN. Za każdy kolejny rok służby dodatek ten wzrasta o 1% - aż do wysokości 20% za 20 lat służby. Po tym okresie jest on naliczany jako 0,5% rocznie, a jego maksymalna wysokość nie może przekroczyć 25% po 30 przepracowanych latach. Przykładowe kwoty zaprezentowano dla wybranych funkcjonariuszy na wykresie 3. Po 10 latach dodatek za wysługę lat dla inspektora wynosi 285 PLN, a dla młodszego agenta 340 PLN. Po wysłudze 20 lat stawki te ulegają podwojeniu.

CBA powstało w 2006 roku, dlatego też funkcjonariusze z oczywistych względów nie mogli wypracować długiego stażu pracy uprawniającego do wyższych dodatków z tego tytułu. Jednakże, do ich stażu pracy zaliczają się okresy zatrudnienia w innych służbach np. policji.

Wykres 3. Kwoty dodatku za wysługę lat dla wybranych funkcjonariuszy CBA
(od 5 do 30 lat stażu pracy)
*stawki dodatku dla inspektora, agenta młodszego i specjalnego zostały obliczone na podstawie dolnej granicy pensji zasadniczej
tj. odpowiednio 4 600 PLN, 3 400 PLN i 2 850 PLN
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Dz.U.Nr 189, poz. 1266

 

Dodatki do pensji funkcjonariuszy

Pensje zasadnicze pracowników CBA dopełniają różnego typu dodatki. Zaliczają się do nich: dodatek mieszkaniowy, osiedleniowy i specjalny. Poza tym za osiągnięcie znaczących wyników służbowych mogą otrzymać dodatkowy urlop wypoczynkowy do 7 dni roboczych, nagrodę pieniężną lub rzeczową, awans na wyższe stanowisko, order lub odznaczenie.

Dodatek osiedleniowy – przysługuje funkcjonariuszom przeniesionym do pełnienia służby w innej miejscowości. W przypadku przeprowadzki wraz z rodziną przysługuje stawka w wysokości 200% przysługującego uposażenia dla danego stanowiska. Z kolei jeżeli funkcjonariusz jest singlem otrzyma 50% uposażenia (Dz.U. Nr 45, poz. 259).

Dodatek specjalny - Przysługuje funkcjonariuszom wykonującym zadania o szczególnym znaczeniu. O jego wysokości decyduje szef CBA – jednak nie może przekraczać 30% uposażenia zasadniczego.

Dodatkowy płatny urlop - do 5 dni roboczych w ciągu roku. Przysługuje osobom pracującym w szczególnie trudnych warunkach. Wśród nich należy wymienić m.in. działanie pola i promieniowania elektromagnetycznego, hałasu słyszalnego i ultradźwięków osiągających najwyższe dopuszczalne natężenie. Do trudnych warunków zalicza się także przebywanie w pomieszczeniu zamkniętym o temperaturze niższej niż 10 stopni Celsjusza i wyższej 25 stopni Celsjusza.

Wysokość odpraw
Po odejściu z CBA funkcjonariusze otrzymują odprawy w wysokości 6-cio miesięcznego uposażenia. Tak jest w przypadku służby stałej. Po 5 latach nieprzerwanej pracy odprawę powiększa się o 20% za każdy kolejny rok. Graniczną wysokością odprawy jest równowartość 8-mio miesięcznego przysługującego uposażenia. Z kolei osoby na służbie przygotowawczej otrzymają odprawę w wysokości jednomiesięcznego uposażenia.

Ile wynagrodzenia funkcjonariuszy CBA kosztuje państwo?

Na wynagrodzenia wszystkich osób, w tym funkcjonariuszy, zatrudnionych w CBA na rok 2011 zarezerwowano łączną kwotę 70,1 mln PLN. W stosunku do roku poprzedniego jest to o 2 mln PLN więcej. Koszt wynagrodzeń finansowanych z budżetu państwa wynosi ponad 65 mln PLN. W 2010 roku z tego tytułu wydano o 3% mniej, czyli ok. 63,8 mln PLN. Na dodatkowe wynagrodzenia roczne (w tym nagrody roczne dla funkcjonariuszy) w 2011 roku planuje się wydać 5,1 mln PLN. Jest to ok. 0,8 mln PLN więcej niż w roku wcześniejszym. Dodatkowe wynagrodzenia roczne na przestrzeni lat 2009 – 2011 wzrosły o 1,4 mln PLN. W stosunku do roku 2009, łącznie na wynagrodzenia w 2011 przeznaczono o 1,9 mln PLN więcej.

Wykres 4. Wynagrodzenia ogółem wszystkich osób zatrudnionych w CBA w 2010 i 2011 roku
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ustaw budżetowych z lat 2009 - 2011


Z badania przeprowadzonego przez Centrum Badań Opinii Społecznej (04.2010) wynika, że według 87% respondentów korupcja w Polsce stanowi duży problem. Do najbardziej skorumpowanych dziedzin życia społecznego zalicza się politykę i służbę zdrowia – tak sądzi odpowiednio 60% i 58% Polaków.

Konrad Nawrot
Sedlak & Sedlak


Bibliografia:

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 259) w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom CBA należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz sposobu ich wypłaty.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1226) w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy CBA oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. (Dz.U. Nr 189, poz. 1265) w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych.
4. Zarządzenie Nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 w sprawie nadania statutu CBA.
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 218, poz. 1694) w sprawie rodzajów stanowisk w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego.
6. I. Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna w Warszawie 9.12.2010 (Materiały pokonferencyjne CBA), dostępny w Internecie: http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=12&app=docs&action=get&iid=11454.
7. Ustawa budżetowa na rok 2010 z dnia 22.01.2010.
8. Ustawa budżetowa na rok 2011 z dnia 20.01.2011.
9. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110290150

 

Data publikacji: 12.03.2012
Źródło: http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2470środa, 21 marca 2012, marketwizard

Polecane wpisy

Komentarze
Gość: Mateusz, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/04/03 21:24:44
Bardzo ciwkawy blog. Pozdrawiam :)
-
konferencyj
2012/04/13 13:20:27
No to brzydka prawda jest. Tyle pieniędzy podatników jest przeznaczane na cele, które można by sobie odpuścić. No cóż. Bardzo interesujące informacje przekazujesz na blogu :)
-
Gość: random, *.96.244.35.tvksmp.pl
2012/08/16 09:22:37
Świetny tekst - dostają tyle kasy, a 3/4 medialnych spraw okazuje się być zakończona brakiem postawionych zarzutów. Szkoda gadać ;/ Po co to CBA, skoro nie ma skuteczności?
-
Gość: random, *.96.244.35.tvksmp.pl
2012/08/16 09:25:09
Świetny tekst - dostają tyle kasy, a 3/4 medialnych spraw okazuje się być zakończona brakiem postawionych zarzutów. Szkoda gadać ;/ Po co to CBA, skoro nie ma skuteczności?
-
Gość: Michael, *.adsl.inetia.pl
2012/09/27 18:50:47
Ciekawe dane. 3/4 medialnych spraw kończy sie bez zarzutów (jak napisał ktoś wcześniej)? Bo prokuratura i sądy tak działają jak prezes sądu w Gdańsku. CBA jest potrzebne i to bardzo tyle że Tusk zrobił wszystko żeby stępić zęby tej służbie.
-
Gość: kamel, *.96.244.35.tvksmp.pl
2012/10/03 18:06:40
Najgorsze jest to, że oni są tak nieskuteczni. Ile spraw zakończyło się sukcesem? Po prostu brak słów...
-
Gość: Robert, *.tricomp.pl
2013/02/13 13:17:18
Niezłe pewnie trzeba mieć znajomości, żeby się dostać do CBA..
-
imaco
2013/11/13 13:27:53
Ciekawe opracowanie ... Co do poziomu zarobków w CBA do mam jednak pewne wątpliwości. Mianowicie dane które prezentujesz są zbyt niskie i na 100% nie są to dane rzeczywiste. Zarobki są o wiele wyższe!
-
2014/01/08 15:47:23
Zabieram się za pit przez internet i tak mnie naszła myśl, jak taki zarobek z CBA rozliczyć z fiskusem?